Uncategorized

23.11.2012


Uống rượu pha trà chanh nên bị điên.
Thật sự, muốn mình thắng.
Không phải để chứng minh cho ai, không phải để thể hiện cái gì.
Mà chỉ để được bắt đầu ổn định cuộc sống hỗn độn này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.