Uncategorized

:)


by Vân Tường Nguyễn on Monday, February 21, 2011 at 10:16pm

Tất cả những gì mình đã và đang trải qua.

Mình tin tất cả đều được sắp xếp.

Sắp xếp một cách hợp lí.

Những gì đến, những gì đi, những gì ở lại.

Đều là để cuộc sống của mình….

ĐỦ.

Đều là để mình biết quí trọng…

🙂

Và mình tin là mình sẽ đến đúng đích 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.