Uncategorized

Sợ


by Vân Tường Nguyễn on Thursday, December 9, 2010 at 10:10pm

Lo lắng.

Bây giờ thì bắt đầu thấy sợ.

Tay run lên.

Sợ ngày mai.

Sợ ngày kia.

Thôi nhắm mắt.

Như lúc đi tiêm.

Rồi lao vào. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.